Pinzilla II

logo design / enamel pin / illustration / Exhibitions

Pinzilla II – A Label Pin Exhibition – 2017

Snapping neck, cashing cheques.